ברוכים הבאים!

פרק שירה גדולתו ומעלתו ידוע ומפורסם באומה זה שנות אלפים (ספר 'נחלת ברוך' על פרק שירה, שנת תרס"ב), וכמו שכתב בספר מספרים תהלות ה' (להמקובל רבי חנניה ממונציליסי זצ"ל, תלמידו של הרמ"ע מפאנו זצ"ל), וזה לשונו, 'כבר מקדמת דנא היו רבים אומרים פרק שירה בכל יום, ובפרט אותם המיוחדים יראי שמים ויחידי סגולה', עכ"ל. וייסדו 'חברת פרק שירה', ואנשים הנכבדים היו אומרים הפרק שירה בצוותא מדי יום ביומו (כאשר העיד הגה"ק רבי ישמעאל הכהן זצ"ל, בספרו 'שפת אמת' דרושים ק קא, שנת תק"ס).על כן סדרו אותו בסדר תפלה להמון, כדי שיאמרו אותו בכל יום (כדכתב בספר כנף רננים על פרק שירה, שנת תר"ב).

סגולת אמירת "פרק שירה" עד גבהי שמים מגיע, להשפיע ממרומים שפע ברכה וטובה. מחלאים, פגעים רעים, ושאר מרעין בישין רח"ל מגנא ומצילה. לבני חיי ומזוני תועלתו מרובה, הרבה עשו ועלתה בידם לישועת הכלל והפרט. (מו"ר הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א מתוך "הכל ישבחוך")

image